AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA Federacije BiH: MAFIJAŠKO -REKETAŠKA ORGANIZACIJA

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine osnovana je Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju kao samostalna i nezavisna neprofitna institucija (pravna osoba) Federacije koja ima regulatornu i nadzornu funkciju u oblasti privatnog osiguranja s ciljem zaštite osiguranika i osiguravača, a na dobrobit industrije osiguranja.

Odredbama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ovlaštena je među ostalim izdavati odobrenja za rad društvima za osiguranje i posrednicima u osiguranju, davati mišljenja na akte društava za osiguranje, vršiti nadzor u pogledu ulaganja, održavanja i raspolaganja sredstvima osiguranja, nalagati mjere koje se odnose na vođenje poslova osiguranja društva za osiguranje, propisivati i uvjete za sticanje i povlačenje zvanja ovlaštenog aktuara, donositi provedbene propise, druge opće akte (pravilnike, uputstva, naredbe i odluke) i pojedinačne akte (rješenja i zaključke) te poduzimati sve ostale mjera koje smatra odgovarajućim za ispunjenje svojih nadzornih i regulatornih ciljeva.

Upravljanje i rukovođenje Agencijom provode Upravna tijela Agencija za nadzor – direktor i stručni savjet. Za svoj rad Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Osnovni ciljevi nadzora osiguravajućih društava su očuvanje sigurnosti i stabilnosti tržišta osiguranja u korist i zbog zaštite osiguranika, a u ostvarivanju svojih ciljeva Agencija za nadzor se rukovodi načelima učinkovitosti, nepristranosti, javnosti i transparentnosti.

Direktor Agencije za nadzor osiguranja Dinko Musulin (HDZ BiH), u pismu upućenom na adresu federalnog premijera, tvrdi da je finansijsko stanje u Sarajevo-osiguranju sve teže i složenije.

EUROHERC OSIGURANJE je osumnjičeno za organizirani kriminal u vezi s pranjem novca i zloupotrebom položaja ili ovlasti.

Kao vođe ove grupe, tvrdi Tužilaštvo, bračni par Đelić registrovao je agencije za posredovanje u zapošljavanju “Eslider” i “Leading” (radila do septembra 2016. godine) u okviru kojih su navodno falsifikovali uvjerenja s fakulteta koja potvrđuju da su osobe na koje su uvjerenja glasila studenti i đaci, a s ciljem da prikažu kako njihova agencija ima članove/kandidate za zaposlenje. Potom su s ostalim osumnjičenima navodno sklapali ugovore o pružanju usluga na imena studenata i đaka, a potom su drugi osumnjičeni putem svojih firmi uplaćivali novac na račun agencija.

Tužilaštvo tvrdi da je bračni par Đalić potom taj novac skidao s računa firme i vraćao osumnjičenima, uz proviziju od osam do 10 posto. Na ovaj način pravne osobe su izbjegavale plaćanje poreza državi, kao i ostalih dažbina, odnosno vršilo se pranje novca. Tužilaštvo navodi kako su na ovaj način pribavili za sebe više od 40 miliona KM te oštetili budžet za blizu 30 miliona KM.

Zašto Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i njen direktor Dinko Muslin (HDZ BIH) ne kontrolišu ovo osiguranje.Dinko Muslin je prije imenovanja za direktora ove Agencije bio direktor Euroherc osiguranja.

Davor Martinović (HDZ BiH) je Predsjednik Upravnog odbora Euroherc osiguranja , a gospodar “života i smrti” i u Adriatic osiguranju koje je dio Koncerna Agram Zagreb. Uspio je zahvljajući bliskim vezama sa HDZ BIH postaviti i svog slugu za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH Dinka Muslina.Ova Agencija bi trebala da kontroliše rad ovih osiguravajućih društava,ali zato što Davor Martinović u tu Agenciju postavio svog poslušnika moža bez ikakavih sankcija da radi šta želi.

Dinko Muslin(HDZ BiH)

Dinko Muslin,rođen 17.02.1956 godine u Čapljini. Osnovnu školu završio u Čapljini . Započinje raditi u RO HEPOK Mostar 1980 do 1983 godine. Do 2016 godine radi u više društava za osiguranje:

  • 1983 -1992  Poslovna jedinica Čapljina na mjestu Rukovodilac prodaje osiguranja,
  • 1992 – 1997 MEDITERAN osiguranje d.d. Ploče na mjestu Direktor sektora prodaje osiguranja,
  • 1997 – 2016 EUROHERC osiguranje gdje je obnašao dužnosti Direktora Podružnice, Direktora Sektora prodaje, te Predsjednika Uprave društva u periodu 2008 – 2016 godina.

Danima u bh. javnosti, na relaciji SBB-a s jedne strane i Vlade FBiH s druge, traje žestoka polemika oko privatizacije Sarajevo-osiguranja i (finansijskog) stanja u kome se ova firma nalazi.
I dok Savez za bolju budućnost u svom najnovijem odgovoru tvrdi da se radi o “kriminalnoj privatizaciji” firme koja na računima ima 14 miliona KM, a prodaje se za osam, te poteže pitanje ostavke premijera Novalića, iz premijerovog kabineta podastiru se drugačije cifre i pojašnjenja o proceduri donošenja odluke o privatizaciji Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo.
Šta je od svega toga tačno, a šta ne, javnost vjerovatno nikada neće potpuno saznati, no DEPO Portal je u posjedu pisma direktora Agencije za nadzor osiguranja Dinka Musulina (HDZ BiH), upućenom na adresu federalnog premijera, u kome on tvrdi da je finansijsko stanje u Sarajevo-osiguranju sve teže i složenije.
“Pored poduzimanja mjera iz nadležnosti Agencije za nadzor i djelimičnog postupanja Društva po planu za finansijsku konsolidaciju društva, finsnsijsko stanje u društvu ima tendenciju daljeg finansijskog usložnjavanja”, navodi se u pismu.
Direktor Musulin također iznosi i da “prema izvještajima na dan 31.20.2016. godine dospjele obaveze po osnovu obrađenih šteta iz poslova neživotnog osiguranja iznose 1.229.684,83 KM”.
Na kraju pisma se upozorava:”Društvo u cilju trenutnog poboljšanja likvidnosti, iz poslova neživotnog osiguranja vrši prenos novčanih sredstava u iznosu od 348.760,96 KM na račun neživotnih osiguranja sa računa životnog osiguranja po osnovu prekida polica životnog osiguranja, što je suprotno uvjetima osiguranja”.
U nastavku priloženo pismo koje je direktor Dinko Musilin uputio premijeru Fadilu Novaliću:

Podsjećanja radi, Midhat Terzić je pod političkim pritiscima podnio neopozivu ostavku sredinom maja ove godine, koju je prihvatio Nadzorni odbor. U ostavci je Terzić naveo da je ostavku podnio iz ličnih razloga. Za v.d. direktora imenovan je Arif Kulić, koji je bio na čelu firme Osing-osiguranje inženjering d.o.o., koja je u vlasništvu Sarajevo-osiguranja.

Terzić se nije slagao sa Vladinim konceptom da se ova uspješna domaća osiguravajuća kuća proda, te je to ustvari bio razlog njegovog odlaska sa pozicije direktora.

Za osiguravajuće društvo, kao i za banke, upravo je važan ugled o kojem govori Zijad Jukić, a na što je upozoravao i Terzić. One kuće koje nemaju ugled, teško priviku nove klijente, a i stari odlaze.

Uposlenici Sarajevo-osiguranja smatraju da  Vlada Federacije BiH namjerno urušava cijenu kompanije prije same prodaje.

Ključnu ulogu u ovom sramnom uništavanju Sarajevo osiguranja , ima Dinko Muslin (HDZ BiH) direktor Agencija za nadzor osiguranja FBiH .

Tako je u Agenciji za nadzor osiguranja mjesečna plaća nekog od uposlenika 10.140 KM. Iako nam to u PUFBiH nisu kazali, vjerovatno je riječ o direktoru ove agencije Dinki Muslinu .

Tražili smo od ove Agencije podatke o plaćama , ali nisu nam dali te podatke, mada su to dužni po Zakonu o slobodi pristupa infomacijama i Zakonu u plaćama. Tako se bahato i neodgovrno ponaša direktor ove Agencije Muslin .

Inače Dinko Muslin je bio  direktor Euroherc osiguranja , gdje ga je na direktorskoj plaći zamijenio osumnjičeni  Damir Hadžić.Hadžić  se sumnjiči zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba procjene i krivičnim djelom pomaganje.

Supruga i sin Dinke Muslina su zaposlenici Euroherc osiguranja , tako da je jako upitno kako Muslin uopće može biti imenovan za direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH,zbog sukoba interesa, jer ova Agencija treba “objektvno” da vrši kontrolu poslovanja i Euroherc osiguranja .

Na ovu poziciju direktor Muslin je postavljen na prijedlog HDZ BIH i to po zahtjevu advokata Davora Martinovića (HDZ BiH),koji je i predsjednik Nadzornog odbora Euroherc osiguranja i i Dopredsjednika Koncerna Agram Zagreb.

Davora Martinovića (HDZ BiH)

 

Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu broj:09 0 U 015389 12 U , poništeno je rješenje Agencija za nadzor osiguranja F BiH o oduzimanju odobrenja za rad Društvu u osiguranju „Bosanko-njemačko osiguranje“d.d. Tuzla.

 “Savremeni  mafijaški kum u novijim shvatanjima nije kriminalac tradicionalnog tipa.On razvija mnogo obrazovaniji i kulturniji život, tvz. život „na visokoj nozi“, barata internetom, a ne pištoljem, finansijski je obrazovan kako da brzo investira i oplodi novac. Veoma je komunikativan, kreće se po mnogim svjetskim metropoloma, vješt je u pregovorima, odlično govori svjetske jezike, osvaja tržište po pravilima modernog marketinga.”

Sud cijeni da osporeno rješenje Agencije od 28.03.2012.godine nije doneseno na osnovu potpunog i pravilnog utvrđenog činjeničnog stanja , uz pravilnu primjenu odredbi procesnog i matrijalnog prava.

Nadalje,sud je utvrdio da Agencija ne može više koristiti i pozivati se na zapisnik od 19.06.2006.god. na osnovu kojeg je oduzeta dozvola za rad, te podaci u njemu nisu tačni i ne mogu se više koristiti.

Suda smatra, da ovaj zapisnik, koji je u cijelosti osporen, Agencija više ne može koristiti , te je obaveza Agencije, po stavu suda, da isključi ovaj zapisnik, jer prema matreijalnim dokazima koji se nalaze u sudskom spisu, isti je sada nerelevantan  i po istom Agencija ne može postupati, posebno što je u postupku utvrđeno da  revizorski izvještaj, koji je koristila Agencija, nije razmatran pred Nadzornim odborom Bosanko-njemačkog osiguranja , što je po Zakonu obavezno, pa kao takav nema  pravnu snagu i na osnovu njega se nije moglo oduzeti odobrenje za rad.

Posebno je u postupku  utvrđeno da je revizorski izvještaj agencije „Revik“ naručila neovlašćena osoba.

Agencija je morala znati da je revizorske izvještaje, na osnovu kojih je nezakonito oduzela odobrenje za rad, potpisao Ibeljić Edin a koji nije bio direktor društva na dan 28.04.2006.godine.

Agencija nije mogla  u smislu odredaba člana 29. i 59.stav 1. Zakona o društvima oduzeti odobrenje za rad, obzirom da u smislu člana 263. Zakona o upravnom postupku , a u vezi sa članom 59.stav 1. Zakona o društvima, pa je Agencija svoju diskrecionu Odluku zasnovala prekoračivši granice ovlašćenja koje su mu date pravnim propisima i odlučila suprotno cilju u kojme je ovlašćenje dato. Stoga je postupajući  na ovakav način, Agencija NEZAKONITO Bosanko-njemačkom osiguranju rješenjem od 01.08.2006.godine oduzela dozvolu za rad i time uskratila Društvu  stečeno pravo, te svojim postupcima nezakonito dovela do gašenja ovog privatnog subjekta i njegovih osnivača, te na osnovu ovoga sud smatra za potrebnim da Agencija ispravi nezakonitosti u svom postupanju , da poništi rješenje o oduzimanju odobrenja za rad Društva od 01.08.2006.god.

Danom oduzimanja odobrenja za rad Društvo je na računu imalo 5 miliona KM ,što je potvrđeno od strane UniCredit banke,a cenzus odnosno depozit po Zakonu je bio 2 miliona KM, što znači da su imali višak 3 miliona KM,a sudske štete su iznosile 180.000,00 KM. Pokretna i nepokretna imovina ovog Društva je procjenjena na 3 miliona KM.

Kao posljedica nezakonitog oduzimanja oodbrenja za rad, bez posla je ostalo 426 radnika,a brojni osiguranici ne mogu da naplate svoje štete.

U ponovljenom postupku Agencija je suprotno stavu i uputama suda, donijela rješenje kojim je potvrdila svoje osporeno rješenje.

Bosanko-njemačko društvo je novom tužbom ustalo protiv tog rješenja Agencije i ubrzo se očekuje konačna presuda suda u ovoj pravnoj stavri.

U ponovljenom postupku Agencija je potvrdila svoje rješenje, unotač nepravilnostima koji je sud utvrdio u obrazloženju ove presude.

Ovo je samo dokaz bahatosti, nestručnosti i nekompetentnosti raznih činovnika u ovoj Agenciji, koji uz to imaju jako dobro plaće, čak i preko 5.000,00 KM, koji za razne interese i lobije uništavanju privatna preduzeća i bez hljeba ostave 426 radnika.

Od javnih federalnih institucija najviša isplaćena u Agenciji za nadzor osiguranja, i to u iznosu od 10.140 KM

Tako je u Agenciji za nadzor osiguranja mjesečna plaća nekog od uposlenika 10.140 KM. Iako nam to u PUFBiH nisu kazali, vjerovatno je riječ o direktoru ove agencije.

KADA SE  BUDE PISALA NOVIJA BH povijest, ova Agencija će, najvjerovatnije, biti zabilježena kao ostvarenje američkog sna na balkanski načn.

Zatražili smo stav i od ove Agencije , ali ga nismo dobili.Oćito je ovo dokaz bahatosti i dobro plaćenog i uhljebljenog, a i beskorisnog rada ove Agencije.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH je Rješenjem broj: 1.0.-021.1004/12 od 12.06.2012. godine, na osnovu člana 29. Zakona o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju, društvu „Lido osiguranje“ d.d. Sarajevo oduzela odobrenje za rad za obavljanje poslova neživotnog osiguranja. Zabranjeno je i izdavanje novih polica osiguranja, te raspolaganje ukupnim sredstvima društva. U skladu s odredbama člana 69. Zakona o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju pokrenut je postupak posebne likvidacije u društvu i imenovan privremeni upravnik.

Edin Taso (SDA) je u društvu „Lido osiguranje“ obavljao funkciju izvršnog direktora za finansije i člana uprave društva .

Kada je Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH oduzela odobrenje za rad Lido osiguranju , zato što je uspješno likvidirao ovo društvo Edina Tasu (SDA) imenuju za  pomoćnik direktora za finansijsko-računovodstveni nadzor u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije BiH.

Umjesto da krivično odgovara za nezakonitosti koje su dovele do likvidacije ovoga društva oni ga unaprjeđuju u Agenciju.

I onda direktor Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH Dinko Muslin ( HDZ BiH) , Edina Tasu , kao stručnjaka za uništavanje društava za osiguranje ,  imenuje ga  za privremenog upravnika  HERCEGOVINA OSIGURANJE dioničko društvo Mostar.

Edin Taso imenovan je ispred Lido osiguranja i u u Komisiju za primjenu sporazuma  AO Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosni i Hercegovini .

Postavlja se pitanje , kako u radno vrijeme stigne obavljati sve te funkcije ?

Edina Taso u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije BiH ima mjesečna primanja 5.500,00 KM.

Agencija za državnu službu Federacije BiH jer za potrebe Vlade Federacije BiH , a u cilju usvajanja novog Zakona o plaćama pripremila materijal i analizu plaća u institucijama Federacije BiH.

Prema ovom matreijalu prosječna plaća uposlenih u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije BiH je 4.942 KM .

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je uspostavljena sukladno odredbama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju kao pravni sljednik Ureda za nadzor društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine .

Agencija za nadzor ima regulatornu i nadzornu funkciju nad poslovanjem društava za osiguranje, te posrednika u osiguranju, kao supervizorska institucija u industriji osiguranja. Agencija je samostalna i neovisna neprofitna institucija, koja za svoj rad odgovara Vladi Federacije BiH.

Naš izvor iz ove Agencije nam je kazao da direktor Agencije DINKO MUSLIN ima mjesečna primanja  9.500 KM.

U ovoj Agenciji kontrolu poslovanja odmah treba da izvrši nadležno tužilaštvo .

I ovolika plaća Muslinu nije dovoljna , da  svoj rad obavlja u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Naime ,članom  6. (1) USTAVA  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE je regulisano :Službeni jezici Federacije Bosne i Hercegovine su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ali ova odredba za Muslina nije važna.

On kao službene jezike poznaje samo bosanski i hrvatski jezik .

Tako na službenoj stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ne postoji  srpski jezik.

U ovoj Agenciji u najmu kod direktora Muslina je Adnan Delić (SDP BIH) kao šef kabineta i Savjetnik. Ali očito da ovaj propali bivši direktor ove Agencije , sa zarađenom krivičnom prijavom od ranije, nije savjetovao svog šefa Muslina da su dužni i obavezni da primjenjuju odredbe Ustava.

 

 

Facebooktwitter

Comments are Closed

Portal 20minuta.net unaprijedio je politiku privatnosti i korištenja takozvanih cookiesa, u skladu s novom evropskom regulativom. Cookiese koristimo kako bismo mogli pružati našu online uslugu, analizirati korištenje sadržaja, nuditi oglašivačka rješenja...
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE